Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Plan utser årligen ”Bästa examensarbete inom logistik”. Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Stipendiet delas ut i samband med vår årliga PLAN-konferens i april. Priset inkluderar deltagande i konferensen, logi och resa inom Sverige.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år.

Vinnarna 2021 är:

”Circular Economy in the Service Market: Waste Management in Distribution Centres” – pdf

Författare är, Julia Burman och Sofie Winther.

Kort om examensarbetet
Examensarbetet studerar hur slöserier i form av avfall kan hanteras i distributionscenter för att minska miljöpåverkan och bidra till cirkulär ekonomi inom servicesektorn.

Motivering
Med ett examensarbete som vetenskapligt ligger helt rätt i tiden har Burman och Winther tagit sig an att förstå på vilket sätt avfallshanteringen inom distributionscenter påverkar möjligheterna till cirkulär ekonomi. En rigorös forskningsansats och väl genomtänkta metodval har lett till en jämförande fallstudie där inte bara primära källor till en ökad mängd avfall identifieras utan där författarna också exemplifierar generaliserbara förbättringsförslag av relevans för hela sektorn.

”Container Yard as a Complementary Warehousing Strategy: A Case Study Analysing the Implementation of a Container Yard at Northvolt” – pdf

Författare: Carl Christensen och Robert Ellis.

Kort om examensarbetet
Examensarbetet syftar till att utvärdera containergårdar som alternativt mellanlager för inkommande råmaterial samt bedömer alternativa ägarstrukturer för sådan typ av lagerhantering.

Motivering
Christensen och Ellis tar sig an ett forskningsproblem av särskild praktisk relevans under den senaste tidens störningar i försörjningskedjor. Genom att studera både rent praktiska lösningar för alternativ lagerhållning samtidigt som de utvärderar olika ägarstrukturers för- och nackdelar från olika perspektiv erbjuder författarna beslutsstöd för att hantera framtidens föränderliga försörjningskedjor.

Vinnare 2019

Environmental impact of e-commerce logistics” – PDF

Författare är Thed Kerrén, KTH, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Examensarbete för avancerad nivå.

Kort om examensarbetet
I litteraturen om e-handelslogistik har de två huvudsakliga leveransmetoderna – hemleverans och leverans till utlämningsställe (CDP) – sällan jämförts med avseende på deras miljöeffekter. Detta trots en växande e-handel och faktumet att logistikdelen av transportsektorn står för en stor del av föroreningarna i städer. I denna rapport har de två leveransmetoderna jämförts med avseende på deras miljöpåverkan genom en skräddarsydd modell, som bygger dels på simulering med hjälp av ruttplaneringsproblem (VRP), dels på en korsnästad logitmodell (CNL). Resultaten visar att vilken leveransmetod som presterar bäst (räknat utifrån lägst utsläpp), är starkt beroende av avståndet till distributionscentret (DC), kundtätheten, tätheten av utlämningsställen och områdets demografi. Hemleveranser visade sig vara mer känsliga för kundtätheten och avståndet till distributionscentret än leveranser via utlämningsställe.

Motivering
Ett mycket väl genomfört och avancerat exjobb utan uppenbara svagheter som ligger helt rätt i tiden och med praktiskt relevanta resultat.