Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Plan utser årligen ”Bästa examensarbete inom logistik”. Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Stipendiet delas ut i samband med vår årliga PLAN-konferens i april. Priset inkluderar deltagande i konferensen, logi och resa inom Sverige.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år.

Vinnare 2019 är:

Environmental impact of e-commerce logistics” – PDF

Författare är Thed Kerrén, KTH, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Examensarbete för avancerad nivå.

Kort om examensarbetet
I litteraturen om e-handelslogistik har de två huvudsakliga leveransmetoderna – hemleverans och leverans till utlämningsställe (CDP) – sällan jämförts med avseende på deras miljöeffekter. Detta trots en växande e-handel och faktumet att logistikdelen av transportsektorn står för en stor del av föroreningarna i städer. I denna rapport har de två leveransmetoderna jämförts med avseende på deras miljöpåverkan genom en skräddarsydd modell, som bygger dels på simulering med hjälp av ruttplaneringsproblem (VRP), dels på en korsnästad logitmodell (CNL). Resultaten visar att vilken leveransmetod som presterar bäst (räknat utifrån lägst utsläpp), är starkt beroende av avståndet till distributionscentret (DC), kundtätheten, tätheten av utlämningsställen och områdets demografi. Hemleveranser visade sig vara mer känsliga för kundtätheten och avståndet till distributionscentret än leveranser via utlämningsställe.

Motivering
Ett mycket väl genomfört och avancerat exjobb utan uppenbara svagheter som ligger helt rätt i tiden och med praktiskt relevanta resultat.