Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Plan utser årligen ”Bästa examensarbete inom logistik”. Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Stipendiet delas ut i samband med vår årliga PLAN-konferens i april. Priset inkluderar deltagande i konferensen, logi och resa inom Sverige.

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år.

Vinnare 2018 är:

A Supply Chain Perspective on Post-Merger Integration – Pursuing synergies at Axis Communications AB” – PDF

Författare är Thomas Lienzén och Shalal Hindi, Linköpings Universitet. Examensarbete för Masterexamen inom Industriell Ekonomi med inriktning Logistik.

Kort om examensarbetet
 ”A Supply Chain Perspective on Post-Merger Integration” är ett examensarbete som berör ett dagsaktuellt område, uppköp av bolag och dess integration inom logistik och supply chain. Vi applicerar en självframtagen metodik på ett verkligt företagsförvärv och hittar viktiga synergier som skapar värde för bolagen. Modellens generaliserbarhet gör det enkelt för andra utövare att applicera och använda metodiken vid andra integrationer av uppköpta bolag.

Motivering
En mycket intressant, välmotiverad och omfattande studie som på ett systematiskt sätt hanterar den komplexitet som uppstår i samband med integration av ett förvärvat företag ur ett försörjningskedjeperspektiv. Arbetet bidrar med en tydlig vidareutveckling av den litteratur som finns inom områdena försörjningskedjor och fusioner & företagsförvärv.