Lean startup för både nystartade och etablerade företag

Gemensam nämnare: skapa systematik i det innovativa, kreativa arbetet

Vi hade nyligen en spännande eftermiddag tillsammans med Tristan Kromer. Tristan kommer från Silicon Valley, där begreppet Lean Startup föddes för att sedan spridas ut över världen och utveckla lean principernas användningsområde än mer!

Konceptet Lean Startup myntades av Eric Ries som bland annat skrivit boken med samma namn. Grunden till Erics tankar kom från hans träning med Steve Blank i kunddriven affärsutveckling.

Eric Ries såg att det gick att korta tiden för produkt- och affärsutveckling radikalt genom att arbeta systematiskt med med små snabba loopar av experiment och lärande. Det är denna vetenskapliga approach som tillsammans med att fokusera på det som skapar värde för kunden utgör grunden för Lean Startup. Det handlar alltså om att få innovationsflödet att flöda så att kunders feedback och input kontinuerligt driver utvecklingsprocessen framåt och att alla medarbetare kan bidra i den kreativa processen. I leantermer skulle vi säga att fokus är mot ett kontinuerligt enstycksflöde, med kundens behov för ögonen, så att vi kortar ledtiden och ökar kvaliteten i erbjudandet.

Det låter enkelt men det är en utmaning för både stora och små företag. I större etablerade företag är utmaningen att initiativ oftast äts upp av den funktionella organisationen, policies, regelverk och tröga projektmodeller. I små startup-företag finns andra utmaningar som brist på kapital, brist på kompetens inom utveckling, inga bra etablerade arbetsätt att få till en puls och en kunddriven process. För både stora och små företag är ledtiden från idé till säljbar produkt avgörande för deras överlevnad.

Tristan beskrev Lean Startup-principerna på följande sätt:

Vi måste utgå från att vi inte vet, vara nyfikna och vilja lära mer. Många experiment kring kundens behov som vi gör kommer att lyckas, andra kommer att misslyckas, men alla skapar nytt lärande och förflyttar kunskapströskeln. Kundens input och perspektiv måste in tidigt i utvecklingsprocessen för att guida oss i rätt riktning. Det är kunden som avgör vad som är värde och inte. Loopen Build–Measure–Learn är central och det gäller att hålla ett högt tempo i denna.

Enligt Tristan är det bättre att fokusera på en takt, till exempel att genomföra ett experiment i veckan än att fundera ut de bästa experimenten. Genom hög takt och därav många experiment tränar vi oss i arbetssättet och skapar nya vanor. Ur mängden kommer också guldkornen (jmf breddidrott som skapar eliten).

Det finns självklart många användbara metoder och verktyg för hur man designar experiment, brainstormar, prioriterar, tar fram mätetal och systematiskt lär sig. En etablerad modell som vi vill lyfta fram är Business Model Canvas (BMC) som skapades av Alexander Osterwalder av 2008. Den ger ett bra ramverk för att visuellt tänka igenom, beskriva och utveckla hela sin affärsmodell och finns väl beskriven på nätet.

Tristan fokuserade speciellt på relationen produkt–marknad (röd ring i bilden ovan) och beskrev hur man designar experiment genom MVP (minimal viable product). En MVP är den enklaste produkt eller produktegenskap du kan testa för att lära dig så mycket som möjligt om kunden. Det är inte samma som en prototyp som fokuserar på att testa funktionen. En MVP kan vara en ”dummy” av något slag byggd av papper, fejkad hemsida, etc beroende på vilken typ av produkt/tjänst det är. Det viktiga är att man har en tydligt uttalad hypotes av vad man vill testa, relevanta mätetal för att kunna utvärdera resultatet och en strukturerad reflektion: Hypotes–Experiment–Lärande.

Tankesättet med små enkla MVP och en integrerad lärandeloop bygger på leanprincipen enstycksflöde. Stora experiment där vi testar många saker är det samma som batchtänkande. Genom enkla MVP med frekvent takt förbättras innovationsprocessen radikalt, både kvaliteten (vi gör rätt saker utifrån kundvärde) och ledtiden (vi gör det snabbare genom enstycksflödet) påverkas.

Lean Startup har många likheter med Improvement Kata – utmaningsdrivet förbättringsarbete. Improvement Kata är fokuserat på att öka kreativiteten i förbättringar. Förbättringarna i Kata är utmaningar, det vill säga sådana som ligger bortom vår nuvarande kunskap, och genom Kata så får vi en metod som gör att vi frekvent och systematiskt hanterar utveckling i okänd mark. Fokus i Kata är också en frekvent puls i arbetet, gärna på daglig basis, så det finns stora likheter i arbetssätten. Fördelen med Improvement Kata är att ledarskapets roll beskrivs tydligare medan Lean Startup fokuserar på teamet och dess arbetssätt. Skillnaden är inte heller så konstig, även om flera storföretag börjar tillämpa Lean Startup så är den störst i en entreprenöriell miljö där det inte finns en etablerade ledningstruktur.

I nästa Lean Learnings som kommer efter sommaren kommer vi att skriva om vårt Master Meeting Toyota Kata som vi hade i maj och där kommer vi just att fokusera ledarens roll, coachning och ledarens ansvar.

Vi planerar att ta hit Tristan igen till hösten för en längre workshop där vi tränar metodiken Lean Startup mer och framförallt tittar på hur man skapar innovativa verksamheter och ekosystem. Anmäl gärna ditt intresse till rikard.sjostrom@leancompetence.se så får du info i god tid.

Pia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.