Handbok i materialstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma en effektiv materialstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forskningsrapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersärkostnader, beräknar säkerhetslager eller prognostiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner i form av en PDF-fil.

De olika avsnitten har grupperats på sex olika områden: Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersärkostnader, beräknar säkerhetslager eller prognostiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner i form av en PDF-fil.

De olika avsnitten har grupperats på sex olika områden:

A – Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning
B – Parametrar och variabler
C – Materialstyrningsmetoder
D – Bestämning av orderkvantiteter
E – Bestämning av säkerhetslager
F – Prognostisering

A – Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Sättet att styra materialflöden har ett avgörande inflytande på ett företags effektivitet och förmåga att konkurrera på marknaden. Det är följaktligen viktigt att med hjälp av olika effektivitetsmått kunna följa upp att önskvärda resultat uppnås både som ett sätt att påverka önskvärda beteenden i företaget och för att kunna utvärdera använda system, styrnings-metoder och arbetsrutiner i verksamheten. I denna handboksdel beskrivs ett antal vanligt använda effektivitetsmått för materialstyrning, hur måtten definieras och hur de kan beräknas. Handboksdelen omfattar 26 olika avsnitt.

B – Parametrar och variabler

I många materialstyrningsmetoder, partiformningsmetoder och metoder för bestämning av säkerhetslager används olika parametrar och variabler för att styra de beräkningar som ingår i metoderna. Förenklat uttryckt kan man säga att dessa parametrar och variabler styr beräkningarna och därmed materialstyrningens resultat i form av kvantitetsbestämda och tidssatta order. Kvaliteten på använda parametrar och variabler är följaktligen av stor betydelse och de värden som används är till stor del bestämmande för hur effektivt materialstyrningen kan påverka företagets lönsamhet och konkurrens- förmåga. I denna handboksdel beskrivs de parametrar och variabler som krävs för att kunna använda de i handboksdelarna C, D och E redovisade metoderna.

C – Materialstyrningsmetoder

Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta beslut om den kvantitet som skall anskaffas från en extern leverantör eller från den egna tillverkningen samt beslut om den tidpunkt då kvantiteten skall finnas tillgänglig att disponera för leveranser till kunder eller för användning i den egna verksamheten. Materialstyrning innefattar också beslut om när beställning för leverans eller start av ny tillverkningsorder i den egna tillverk-ningen skall ske. I denna handboksdel behandlas ett antal olika metoder för att stödja ett sådant beslutsfattande.

D – Bestämning av orderkvantiteter

Den kvantitet som beslutas för en inköpsorder eller tillverkningsorder avses täcka de behov som finns eller förväntas finnas. Ett alternativ är då uppenbarligen att låta varje orderkvantitet motsvara enskilda behov, exempelvis behovet från en enstaka kundorder. Av olika skäl är det emellertid ofta inte ekonomiskt lämpligt eller möjligt att enbart tillverka eller köpa det som behövs för ett enskilt tillfälle utan flera aktuella verkliga och prognostiserade behov måste slås samman och anskaffning ske mot lager. För att under sådana omständigheter bestämma lämpliga orderkvantiteter finns olika så kallade partiformningsmetoder tillgängliga att använda. Ett antal av dessa redovisas i detta handboksavsnitt.

E – Bestämning av säkerhetslager

All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäker-heter med avseende på vilka kvantiteter som kan komma att förbrukas eller säljas i framtiden, dvs osäkerheter om framtida behov. Det kan också gälla osäkerheter på tillgångssidan, exempelvis osäkerheter i aktuella lagersaldon, i vilken utsträckning leverantörer kommer att leverera de kvantiteter som orderna avser samt i vilken utsträck-ning förväntade inleveranser kommer att levereras i tid. För att hantera dessa inslag av osäkerhet måste företag använda sig av olika former av säkerhets-mekanismer, främst i form av säkerhetslager och säkerhetstider. För att dimensionera dessa kan man använda olika metoder som redovisas i detta handboksavsnitt.

F – Prognostisering

Lagerstyrda verksamheter karakteriseras av att leveranstiden till kund är kortare än leveranstiden från den egna produktionen eller från den externe leverantör som försörjer lagret. Detta gäller vare sig kunden är den egna produktionen och leverantören en extern leverantör, eller kunden är ett externt företag och leverantören den egna produktionen eller en extern leverantör. Att kunna leverera direkt från lager medför emellertid behov av att göra uppskattningar av framtida efterfrågan för att styra materialflödena in till lager, dvs. efterfrågan på lagerförda artiklar måste prognostiseras. I denna handboksdel redovisas några metoder för att göra och kontrollera prognoser.